Home » Văn hóa Huế » Hiệu ảnh đầu tiên ở Kinh đô Huế

Hiệu ảnh đầu tiên ở Kinh đô Huế

Hiệu ảnh đầu tiên ở Kinh đô Huế có từ năm 1878. Vào trung tuần tháng 3 năm 1884, Sứ đoàn Phan Thanh Giản đem những bức hình chụp bên Tây về Kinh đô Huế làm cho nhiều quan dân  háo hức muốn biết người phương Tây đã làm như thế nào mà tài tình đến vậy.

Sau đó, triều Nguyễn cho ông Trương Văn Sán sang Tây học nghề chụp ảnh. Mùa hạ năm Tự Đức thứ 31 (1878) ông Sán về nước và trình bày “tiểu phép chụp ảnh” với bộ Hộ. Bộ Hộ lại tâu lên vua Tự Đức và được nhà vua rất hài lòng.

Nhà vua bèn sai bộ Công làm một nhà riêng bên phải sở Thương Bạc (vị trí ở giữa Nhà hát Hưng Đạo và cửa Thượng Tứ hiện nay) để cho Văn Sán chụp ảnh. Văn Sán không những chụp ảnh cho vua, cho các ông hoàng bà chúa, mà còn được phép chụp cho cả quan dân bên ngoài. Có thể nói hiệu ảnh Văn Sán sáng lập năm 1878 là hiệu ảnh đầu tiên ở Cố đô Huế.

Scroll To Top